Poziv za javne konsultacije za Nacrt Strategije razvoja sporta Brčko distrikta BiH 2022.-2027.

13.7.2022. Pozivaju se sve nadležne institucije i ostali zainteresovani subjekti da se uključe u proces javnih konsultacija za Nacrt Strategije razvoja sporta Brčko distrikta BiH 2022.-2027.

Sukladno odredbama člana 10, stava (2) Pravilnika o sadržaju i metodologiji izrade, sistemu praćenja i nadzora provođenja strateških dokumenata i implementacionih dokumenata, pozivaju se nadležne institucije kao formalni akteri, pojedinci - građani, interesne grupe, NVO, univerziteti te drugi neformalni akteri da se uključe u proces javnih konsultacija za Nacrt Strategije razvoja sporta Brčko distrikta BiH 2022.-2027.

Proces konsultacija započinje objavom na web-stranici Odjeljenja za privredni razvoj, sport i kulturu i traje najmanje 30 dana od dana objave strateškog dokumenta.

Molimo, sve komentare slati na sljedeću mail adresu: borislav.vujanovic@bdcentral.net. 

http://prsk.bdcentral.net/content/DownloadAttachment/?id=5ca0172f-8bdb-4a91-9b53-8b14e710a22f&langTag=bs